آخرین داستان - مشاهده آنلاین (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید
Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server. TvBoxShow is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)

Leila Hatami as Shahrzad
Leila Hatami
(Shahrzad)
Hamed Behdad as Zahhak
Hamed Behdad
(Zahhak)
Baran Kosari as Mandana
Baran Kosari
(Mandana)
Tina Pakravan as Voice Casting
Tina Pakravan
(Voice Casting)
Benjamin Nathan-Serio as Zahhak
Benjamin Nathan-Serio
(Zahhak)
Shaghayegh Farahani as Faranak
Shaghayegh Farahani
(Faranak)
Joe Lewis as Afaridoon
Joe Lewis
(Afaridoon)
Banipal Shoomoon as Rouzbeh
Banipal Shoomoon
(Rouzbeh)
Majid Mozaffari as Baraman
Majid Mozaffari
(Baraman)
Farrokh Nemati as Shahrasb
Farrokh Nemati
(Shahrasb)
Melika Sharifinia as Mother of Armayel and Garmayel
Melika Sharifinia
(Mother of Armayel and Garmayel)
Hassan Pourshirazi as Jamshid Shah, Mardas
Hassan Pourshirazi
(Jamshid Shah, Mardas)
Parviz Parastoei as Tahmures, Arshia
Parviz Parastoei
(Tahmures, Arshia)
Ashkan Khatibi as Afaridoon
Ashkan Khatibi
(Afaridoon)
Zahir Yari as Abtin (Father of Afaridoon)
Zahir Yari
(Abtin (Father of Afaridoon))